ประกาศความเป็นส่วนตัว

 1. แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ (www.rakmor.com)
 2. แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (RAKMOR MEDICAL)
 3. ระบบ Call center (062-696-8628)

และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต (ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “RAKMOR”) RAKMOR ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของท่าน ประกาศฉบับนี้จึงจัดทำเพื่อแจ้งให้ท่านเจ้าของข้อมูลได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ RAKMOR หรือบริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน ถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1) วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และหลักในการประมวล

 • เพื่อสร้างฐานประวัติของท่านในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก บัญชีผู้ใช้งานและ/หรือใช้บริการกับ RAKMOR
 • เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การจัดส่งสินค้า แจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า และการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ RAKMOR ในด้านต่างๆ เช่น คำถาม คำขอ คำร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ RAKMOR เช่น การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการสะสมคะแนน โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การจับรางวัล เป็นต้น
 • เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพันตามกฎหมาย เช่น การออกใบกำกับภาษีแบบเต็ม การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี เป็นต้น
 • เพื่อการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบาย และกระบวนการต่างๆ
 • นอกจากนี้ RAKMOR ยังอาจอาศัยฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ (1) หลักสัญญา ซึ่งใช้ในกรณีที่ท่านและ RAKMOR มีความจำเป็นต้องมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างกัน (2) หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง RAKMOR มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้นั้น (3) หลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของ RAKMOR และประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก โดยมีเหตุจำเป็นที่สำคัญกว่าสิทธิของท่าน (4) หลักการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) หลักการประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลการเป็นสมาชิก รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์ รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ท่านเลือกหรือต้องการ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่ซื้อ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งเรียกคืนสินค้า
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพี คุกกี้ ล็อก รหัสอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้งานและการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการค้นหาหรือใช้งาน สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ไฟล์เสียงสนทนา

3) แหล่งที่มาของข้อมูล

RAKMOR เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

 • จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่มีการใช้บริการติดต่อกับ RAKMOR บบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของ RAKMOR บริษัท การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ ผ่านทาง Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ของ RAKMOR บริษัท ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม การทำสำรวจ งานสัมมนา และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โฆษณา
 • เทคโนโลยีการติดตาม เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ RAKMOR บริษัท
 • บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
 • บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโฆษณา ตัวแทน นายหน้า และคนกลางอื่น ๆ

4) การเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สาม

RAKMOR อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล ต่อไปนี้

 • บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
 • พันธมิตรทางธุรกิจ
 • ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
 • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว RAKMOR บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ RAKMOR บริษัทได้กำหนดไว้

5) ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

RAKMOR จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปีหรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

6) ประกาศการใช้งานคุกกี้

         คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กจะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด  RAKMOR มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่างๆ แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 • คุกกี้ที่มีจำเป็นต่อการให้บริการ  คุกกี้ประเภทนี้สำคัญ และจำเป็นต่อการให้บริการ ทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานและให้บริการได้เป็นปกติ
 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ในเว็บไซต์ เช่น ภาษา หรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ และการตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ การตั้งค่าขนาดหรือรูปแบบตัวอักษร หากมีการปิดการใช้งาน อาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานบางหน้าจอได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกเข้าไปดู จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยอาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และวิธีการปิดการใช้งาน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cookiewow.com/

7) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ RAKMOR ดังต่อไปนี้

 • การขอแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • การขอเข้าถึง และขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การขอให้เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
 • การขอจำกัดหรือระงับการใช้
 • การขอปฏิเสธการประมวลผล
 • การขอยกเลิกความยินยอม
 • การร้องเรียน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านแบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล info@rakmor.com ทั้งนี้การขอใช้สิทธิข้างต้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมหรือรับบริการจาก RAKMOR บริษัทได้หรืออาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

8) ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องติดต่อ RAKMOR เพื่อการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทาง RAKMOR บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือท่านต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 062-696-8628 (จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.) บริษัท รักหมอ เมดิคอล จำกัด เลขที่ 88/244 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160