สัญญาณชีพ (Vital Sign) มีอะไรบ้าง อยากมีสุขภาพที่ดี รู้ไว้ │Rakmor

สัญญาณชีพ (Vital Sign) มีอะไรบ้าง ควรรู้ไว้

สัญญาณชีพ เป็นกลุ่มของการตรวจวัดทางสรีรวิทยาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม และสภาพร่างกายของบุคคล โดยสัญญาณประกอบไปด้วย 4 อย่างคือ อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดสัญญาณชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสัญญาณชีพที่วัดได้จากเครื่องวัดสัญญาณชีพ ถือว่ามีความสำคัญในด้านการรักษา เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสุขภาพของบุคคลนั้นๆเป็นอย่างไร เป็นปกติหรือไม่ปกติ นอกจากนี้ยังช่วยให้แพทย์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพบุคคล ประเมินประสิทธิผลของการรักษา และระบุเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในหลายๆกรณี

สัญญาณชีพ หลักๆมี 4 อย่างที่สำคัญ

1.ความดันโลหิต

ความดันโลหิต เป็นหนึ่งในสัญญาณชีพที่ใช้ในการประเมินสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล เป็นการวัดแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดแดงขณะไหลผ่าน โดยความดันโลหิตจะแสดงเป็นตัวเลขค่า คือ ความดันซิสโตลิก และความดันไดแอสโตลิก ซึ่งวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) สำหรับ ความดันซิสโตลิกคือความดันเมื่อหัวใจเต้นและสูบฉีดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดแดง ในขณะที่ความดันไดแอสโตลิกคือ ความดันเมื่อหัวใจพักระหว่างจังหวะ

สำหรับเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดความดันโลหิตมีอยู่หลายชนิด เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล ที่ผู้ใช้งานสามารถทำการวัดเองได้ง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องพาไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิก, เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนขนาดใหญ่ สำหรับผู้ที่มีแขนใหญ่, เครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบข้อมือ มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก, เครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบตัวเข็ม เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกลไกการวัด โดยจะต้องใช้แรงมือในการบีบตัวเข็มเพื่อวัดความดันโลหิต 

2.ชีพจร

ชีพจร เป็นหนึ่งในสัญญาณชีพที่สามารถประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคลและตรวจหาปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น เป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยจะแสดงค่าชีพจรออกมาเป็นจำนวนครั้งต่อนาที (BPM) ในกรณีที่ชีพจรมีการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาณชีพปกติไปเป็นไม่ปกติ อาจบ่งบอกได้ถึงสภาวะสุขภาพต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือภาวะขาดน้ำ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของบุคคล ซึ่งก็ช่วยให้ตรวจหาปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆได้

สำหรับเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดชีพจร คือ pulse oximeter เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ใช้หนีบไว้ที่ปลายนิ้ว ตัวเครื่องจะใช้แสงเพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราชีพจร ส่วนอุปกรณ์ที่สามารถวัดชีพจรได้ก็คือ สมาร์ทโฟนและนาฬิกา Smart Watch 

3.การหายใจ

การหายใจ เป็นหนึ่งในสัญญาณชีพที่สามารถประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคลได้ ซึ่งการหายใจจะถูกควบคุมโดยระบบทางเดินหายใจ ใช้อวัยวะคือปอด กะบังลม และกล้ามเนื้ออื่นๆ ส่วนอัตราและความลึกของการหายใจอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย อารมณ์ ความเจ็บป่วย และยา และความผิดปกติในการหายใจก็อาจเป็นสัญญาณของสภาวะทางด้านร่างกายได้ 

สำหรับเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดการหายใจ คือ เครื่องวัดสัญญาณชีพ เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดการหายใจได้ โดยสามารถวัดออกมาได้อย่างแม่นยำ ส่วนอีกหนึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมก็คือ Spirometer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณอากาศที่บุคคลหายใจเข้าและออก มักใช้ในการวินิจฉัยภาวะทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) นอกจากนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของปอดเมื่อเวลาผ่านไปได้อีกด้วย 

4.อุณหภูมิร่างกาย

อุณหภูมิของร่างกาย เป็นหนึ่งในสัญญาณชีพที่ใช้ในการประเมินสถานะสุขภาพของบุคคล หมายถึงระดับความร้อนที่ร่างกายผลิตหรือสูญเสียไป โดยอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับกิจกรรม อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายก็สามารถบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การอักเสบ หรือความไม่สมดุลของฮอร์โมน ดังนั้นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจึงเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพและการประเมินทางการแพทย์เป็นประจำ
สำหรับเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิร่างกาย คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลก็มีหลายประเภท เช่น เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดทางปาก ทางทวารหนัก และทางรักแร้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส ที่วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง แค่ถือไว้ใกล้หน้าผากหรือขมับและอ่านค่าได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับอายุ สภาพร่างกาย และสถานการณ์ที่กำลังวัดอุณหภูมิของแต่ละคน

แนะนำ เครื่องวัดสัญญาณชีพ ครบจบในชุดเดียว

เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้วัดและตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการหายใจ และอุณหภูมิ โดยทั่วไปจอภาพของเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ จะแสดงข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับร่างกายของผู้ป่วย โดยจะตรวจจับสัญญาณชีพและส่งข้อมูลไปยังหน่วยกลางเพื่อวิเคราะห์และแสดงผล ส่วนใหญ่แล้วเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพจะถูกใช้ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค ดูแลผู้ป่วย และตรวจสอบสภาพของผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ต่างกัน

ประโยชน์ของ เครื่องวัดสัญญาณชีพ ที่ถูกใช้ในทางการแพทย์มีอยู่มีมากมายหลายประการ ประการแรกคือ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความต่อเนื่องของการตรวจสัญญาณชีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ที่สภาวะของผู้ป่วยอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แพทย์สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

นอกจากนี้ เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพยังช่วยลดความจำเป็นในการตรวจวัดสัญญาณชีพด้วยตนเอง ที่อาจใช้เวลานาน หรืออาจต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ เพราะเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพมีกระบวนการแบบอัตโนมัติ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านอื่นๆ ของการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในเรื่องต่างๆ ประการสุดท้ายคือ เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ สามารถให้ข้อมูลจากการวัดสัญญาณชีพที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งเรื่องของความแม่นยำก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วย ทำให้แพทย์สามารถปรับแผนการรักษาได้ตามต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

สามารถหาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณชีพ จากที่ไหนได้บ้าง

ปัจจุบัน เครื่องวัดสัญญาณชีพ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่หาซื้อได้จากร้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูง เพราะเครื่องวัดสัญญาณชีพเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดสัญญาณชีพให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายด้วยความแม่นยำและถูกต้อง เครื่องมือนี้จึงไม่มีขายตามร้านค้าทั่วไป สำหรับสถานพยาบาลหรือผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงไปใช้งาน สามารถหาซื้อได้ที่ Rakmor ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ผ่านการรับรองในระดับสากล สินค้าของทางร้านได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง พร้อมกันนั้นยังมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างที่ใช้งาน 

สำหรับเครื่องวัดสัญญาณชีพที่ทางร้านมีให้เลือกซื้อไปใช้งานก็มีมากมาย ตั้งแต่ เครื่องวัดความดันโลหิต โดยทางร้านมีเครื่องวัดความดันโลหิตหลายแบบให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบข้อมือ เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ นอกจากนี้ทางร้านยังมีที่วัดอุณหภูมิร่างกายให้เลือกซื้ออีกมากมาย ตั้งแต่เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือจับ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดมีขาตั้ง โดยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ได้เลือกซื้อ และทางร้านยังมีเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพให้ซื้อหลายรุ่น ซึ่งทุกรุ่นมีคุณสมบัติและมีประโยชน์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถวัด สัญญาณชีพ และวัดค่าต่างๆในร่างกายออกมาได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้สินค้าของทางร้านยังมีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากโรงงาน แถมราคายังไม่แพงอีกด้วย 

คลิกดูสินค้าอื่นๆ ของ Rakmor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *